Auto Serwis
Mirosław Harmatiuk

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.mechanikrudaslaska.pl jest Mirosław Harmatiuk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Auto Serwis Mirosław Harmatiuk, adres siedziby: Szyb Bartosza 10, 41-700 Ruda Śląska, adres do doręczeń: , NIP: 6412221423, REGON: 278070433, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@mechanikrudaslaska.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Szyb Bartosza 10, 41-700 Ruda Śląska, adres do doręczeń: Szyb Bartosza 10, 41-700 Ruda Śląska, NIP: 6412221423, REGON: 278070433, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@mechanikrudaslaska.pl, zwany/a dalej "Administratorem".
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Administrator przetwarza dane osobowe w przypadku kontaktu emailowego lub telefonicznego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 3. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Udostępnienie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. Prawo kontroli dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@mechanikrudaslaska.pl.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Pliki "cookies"

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz mechanizmy localStorage i sessionStorage. Oznacza to, że nasz witryna może zapisywać pewne informacje na Państwa urządzeniu (komputerze, smartfonie). W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć obsługę plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniach jej Użytkowników (komputerach, smartfonach). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika oraz zapamiętywać na nim spersonalizowane ustawienia witryny. Więcej na temat plików cookies możecie się Państwo dowiedzieć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl
 3. Mechanizmy localStorage oraz sessionStorage wykorzystywane są w podobny sposób co pliki cookies, czyli do zapisywania informacji na urządzeniu Użytkownika jednak różnią się od plików cookies pod kątem technicznym. Mechanizmy te wykorzystują LSO (Local Storage Object), czyli specjalną wydzieloną część pamięci przeglądarki służącą do zapisywania informacji przez witryny. Do informacji zapisanych w LSO ma dostęp jedynie serwis internetowy działający w tej samej witrynie.
 4. W ramach serwisu zapisujemy na Państwa urządzeniach następujące informacje:
  Nazwa zasobuRodzajCzas przechowywaniaCel zapisania
  @@scrollsessionStorageDo momentu zamknięcia strony lub przeglądarkiPrzechowuje pozycję do jakiej Użytkownik przewinął okno przeglądarki. Pozwala na prawidłowe wyświetlanie witryny.
  readCookiesInfolocalStorageInformacja zapisana permanentnie do momentu wyczyszczenia pamięci przeglądarki przez UżytkownikaPrzechowuje informację o zapoznaniu się przez Użytkownika z komunikatem na temat plików cookies, localStorage i sessionStorage. Pozwala na ukrycie komunikatu podczas dalszego korzystania z witryny.
 5. Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Maps w celu prezentacji lokalizacji oraz wskazówek dojazdu na mapie. Google Maps może zapisywać na urządzeniu Użytkownika informacje w postaci plików cookies, localStorage oraz sessionStorage. Przed każdym wyświetleniem Google Maps Użytkownik musi wyrazić na to zgodę klikając odpowiedni przycisk. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez operatora Google Maps znajdziecie Państwo na stronie polityki prywatności Google
 6. Poniżej znajdą Państwo sposoby zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:
  • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies - należy wybrać odpowiednią opcję
  • Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia - należy wybrać odpowiednią opcję
  • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka - należy wybrać odpowiednią opcję
  • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies - należy wybrać odpowiednią opcję
  • Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność - należy wybrać odpowiednią opcję

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.